Hur trakasserier kan förhindras och förebyggas på arbetsplatsen

Hur trakasserier kan förhindras och förebyggas på arbetsplatsen

Ämnena trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är mer aktuella nu än någonsin med tanke på #metoo-rörelsen som startade under hösten 2017. Nedan kan du läsa vad du som arbetsgivare har för ansvar samt hur du kan arbeta förebyggande. 

Definition av trakasserier och kränkande särbehandling

Det är viktigt att notera att det alltid är individens upplevelse av situationen som avgör vad som är kränkande. Säger personen ifrån ska det respekteras och beteendet skall inte upprepas.

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt vilka kan resultera i ohälsa eller exkludering från gemenskapen.

Trakasserier

Handlingar och beteenden som nedvärderar eller hånar medarbetares värdighet, kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Exempel på trakasserier är kommentarer, ord, sexuella trakasserier, ovälkommen beröring och opassande blickar.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att kränkande särbehandling likväl trakasserier förebyggs och ska fånga upp tecken så tidigt som möjligt för att sedan vidta åtgärder om något olämpligt förekommer. Arbetsgivaren ska även se till att chefer och arbetsledare har kunskap i de frågorna. Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar (AFS 2015:4).

Hur trakasserier kan förebyggas

  • Om det inte redan finns, skapa en policy mot kränkande särbehandling och trakasserier där det tydligt framgår att organisationen tar avstånd från alla typer av illa behandling av medarbetare.
  • Låt chefer genomgå utbildning så att de vet hur de ska agera om sådant uppstår.
  • Se till att de anställda kan företagets policy, rutiner och handlingsplaner. De ska veta vad som är ett oacceptabelt beteende och vem de ska vända sig till om någon blir utsatt.
  • Håll ämnet levande! Genom att ta upp det vid introduktion, medarbetarsamtal och andra gemensamma träffar visar ni som arbetsgivare att det är viktigt.
  • Alla medarbetare ska känna ansvar att meddela arbetsgivaren, skyddsombud eller annan person man litar på, om man har sett tecken på att trakasserier kan ha eller har ägt rum.
  • Genom att skapa en kultur och arbetsmiljö som inkluderar alla medarbetare kan kränkande särbehandling och trakasserier i högre utsträckning undvikas.

 

Vill du veta vad Compensation and Benefits innebär? Läs vårt inlägg här.

Dela gärna: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn